Team GSDE

President

Prathmesh Patel

302-740-7603

Vice President

Palash Gupta

302-521-6135

General Secretary

Sagar Patel

302-397-1915

Joint Secretary

Ami Patel

302-750-8723

Treasurer

Rasendra Purani

302-737-7470

Joint Treasurer

Ketul Mody

302-438-0409

Board of Trustees

 

Dilesh Patel

302-377-5306

Gordhan Patel

302-832-7871

Pravin Patel (Mukhi)

302-540-7329

Piyush Upadhyay

302-366-0650

Executive Members

 

Advisory Board

 

Former Presidents

Dr. Ashish Parikh
302-996-0888
Praveen S Patel
302-668-4100
Indu Solanki
302-239-4213
Preeti Khatri
302-220-9321
Jayesh Patel
302-354-9790
Satish Shah
302-999-8750
Arpita Patel
309-255-2480
Vinod Patel (Pockets)
302-377-1176
Vinod Patel
302-354-0628
Kashmira Patel
610-459-3990
Praful Patel
302-737-9743
Pravin Patel (Mukhi)
302-540-7329
Nilesh Amin
610-459-4178
Bhavesh Patel
302-740-4422
Mayank Gandhi
302-369-1529
Kumar Purohit
302-293-6051
Raman Patel
302-328-6691
Navnit Patel
302-559-9194